Ylli Polovina in italiano
VENDLINDJA KU JETOJ DHE PUNOJ QYTETI I DY VAJZAVE TË MIA
PUBLICITIKË

HAJRI HIMA LIBRI “AMBASADOR NË BALLKAN” I YLLI POLOVINES, KONTRIBUT I VYER PËR KOHËN
”REPUBLIKA E SHTATË”
“AMBASADOR NË BALLKAN”
“LOTËT E SORKADHES”, botimi i dytë
LOTËT E SORKADHES
Artikuj të tjerë .....kërkoni në këtë faqeS'AFËRMI
MIRËSEVINI

.jpg
Foto: .jpg
60 LIBRAT E MI


Ylli Polovina ka lindur në Berat në 15 gusht 1948.
Krijimtaria letrare dhe studimore e botuar e tij nis në vitin 1969 me poezi të publikuara në gazetën “Drita” dhe revistën “Nëntori”.
Në maj 1971 shtëpia botuese “Naim Frashëri” i publikoi vëllimin poetik “Nëpër stacione”.
Që prej këtij çasti e deri sot ai ka autorësinë e 60 librave, 37 prej të cilëve në formatin me letër dhe 23 të tjerë në format elektronik.
Pesë prej tyre janë botuar në gjuhën italiane dhe një në greqisht.
Tematika e librave të tij përfshin këndvështrime dhe interpretime të reja të ngjarjeve më kryesore të historisë së gjashtë shekujve të fundit të kombit shqiptar.
Ylli Polovina gjithashtu ka edhe veprimtari publicistike, ai ka publikuar në mbi tre dekada në shtypin qendror të Tiranës si edhe për dhjetë vite rresht në gazetën “Illyria” të Nju Jorkut, afro dymijë e pesëqind artikuj shoqërorë, politikë dhe historikë.
Qyteti i vendlindjes, Berati, është një tematikë shumë e dashur për të.

Librat e publikuara në letër:

1.“Nëpër stacione”
2.“Rënia e një miti”
4. “Natalja”
5. “Të jesh apo jo PS”
6. “Ditët e prapme të një parlamenti”
7. “Nano dhe Berisha” greqisht.
8. “Nano dhe Berisha” shqip.
9. “Mig 19-97”
10. “Kur u vra Azem Hajdari”
11. “Ditari i Romës”
12. “Una santa albanese con nome Madre Teresa”, italisht, bashkautorësi me Visar Zhitin.
13. “Homo balcanicus”, italisht
14. “RAI & ALBANIA”, italisht
15. “I treti”
16. “Skafistët në top sekret”
17. “Amerika, Mehmet Shehu dhe Ramiz Alia”.
18. “Pasardhësit e Skënderbeut si u mbajtën fshehur”
19. “Gjysma e harruar e Skënderbeut”
20. “Gjon Muzaka i Beratit përballë Skënderbeut”
21. “Lamtumirë kallashnikov”
22. “Intrigo sul’ Adriatico”, italisht
23. “Zog pse ike”
24. “Një kolonel midis Tiranës dhe Prishtinës”
25. “Ndarje me të shkuarën”
26. “Shqiptarët, diamantet e pagdhendur”
27. “Populli ndryshe”
28. “Krisma në parlament”
29. “Historia e Shqipërisë kalon edhe nga Butka”
30. “Komunizmi siç e pashë”
31. “Komunizëm shqiptar me televizion italian”
32. “Qyteti pranë qiellit”
33. “Në fillim ishte Bardha”
34. “Berat, o zemër”
35. ““Il dialogo sul filo”, italisht
36. “Sarajevë, moj motër”
37. “Serbi, armik miku ynë”
38. “Qemal Stafa, jeta dhe vrasja”
39. “Albania, miracoli e tumulti”, italisht.

Librat në format elektronik:

01. ”22 ditët e Mehmet Shehut në Nju Jork”
02. “Aeroport luftarak 1997”
03. “Ambasada shqiptare në Via Asmara, 5”
04. “Hana e Këlcyrës del në Vjenë”
05. “Mehmet Shehu dhe Tito takim në “Queen Elisabeth”?
06. “Si nuk u vra dot Enver Hoxha”
07. “Berat, 1944”
08. “Dashuri në kohën e socializmit”
09. “Demokraci e kapur”
10. “Arratisja e Komitetit Qendror të Ballit Kombëtar”
11. “Për çlirimin e Kosovës”
12. “Enver Hoxha në fillim ishte antikomunist”
13. “Arratisja në Itali e një ministri shqiptar të mbrojtjes”
14. “Ik i qetë, partizani im!”
15. “Misioni trimëror i një gazetari”
16. “Pasardhës të mënjanuar të Ismail Qemalit”
17. “Kurthi nisi në Buenos Aires”
18. “Arbëreshët, monumenti i lotit”
19. “Not dhe diplomaci mbi Kanalin e Otrantos”
20. “Njoha një ballist”
21. “Njëmijë ditët e Republikës së Shtatë”
22. “Rusja e bukur Natalja”
23. “Vrasja e një lejleku”

Ylli Polovina was born in Berat on August 15, 1948.
His published literary and research work begins in 1969 with poems published in the newspaper \"Drita\" and the magazine \"November\".
In May 1971 the publishing house \"Naim Frashëri\" published the poetic volume \"Through the stations\".
From this moment until today he is the author of 60 books, 37 of which in paper format and 23 others in electronic format.
Five of them have been published in Italian and one in Greek.
The theme of his books includes new perspectives and interpretations of the most important events in the history of the last six centuries of the Albanian nation.
Ylli Polovina also has journalistic activities, he has published in over three decades in the central press of Tirana as well as for ten years in a row in the newspaper \"Illyria\" of New York, nearly two thousand five hundred social, political and historical articles.
His hometown, Berat, UNESCO world patrimonio, is a very popular topic for him.

Books published on paper:

1. \"Through stations\"
2. \"The fall of a myth\"
4. \"Natalja\"
5. \"To be or not to be PS\"
6. \"The last days of a parliament\"
7. \"Nano and Berisha\" in Greek.
8. \"Nano and Berisha\" Albanian.
9. “Mig 19-97”
10. \"When Azem Hajdari was killed\"
11. \"Diary of Rome\"
12. \"Una santa albanese con nome Madre Teresa\", Italian, co-authored with Visar Zhiti.
13. \"Homo balcanicus\", Italian
14. \"RAI & ALBANIA\", Italian
15. \"The third\"
16. \"Boatmen in secret ball\"
17. \"America, Mehmet Shehu and Ramiz Alia\".
18. \"How Skanderbeg\'s descendants were kept hidden\"
19. \"Skanderbeg\'s forgotten half\"
20. \"Gjon Muzaka of Berat in front of Skëndderbeu\"
21. \"Farewell Kalashnikov\"
22. \"Intrigo sul \'Adriatico\", Italian
23. \"Zog pse ike\"
24. \"A colonel between Tirana and Pristina\"
25. \"Sharing with the past\"
26. \"Albanians, uncut diamonds\"
27. \"People differently\"
28. \"Shot in Parliament\"
29. \"The history of Albania passes through Butka\"
30. \"Communism as I saw it\"
31. \"Albanian Communism with Italian Television\"
32. \"The city near heaven\"
33. \"In the beginning it was White\"
34. \"Berat, oh heart\"
35. \"Il dialogo sul filo\", Italian
36. \"Sarajevo, my sister\"
37. \"Serbia, our friend\'s enemy\"
38. \"Qemal Stafa, life and murder\"
39. \"Albania, miracoli e tumulti\", Italian.

Books in electronic format:

01. \"Mehmet Shehu 22 days in New York\"
02. \"Military Airport 1997\"
03. \"Albanian Embassy in Via Asmara, 5\"
04. \"Hana Këlcyrë shines to Vienna\"
05. Mehmet Shehu and Tito meeting in \"Queen Elisabeth\"?
06. \"How could not Enver Hoxha be killed\"
07. “Berat, 1944”
08. \"Love in the time of socialism\"
09. \"Democracy captured\"
10. \"Escape of the Central Committee of the National Front Balli\"
11. \"For the liberation of Kosovo\"
12. \"Enver Hoxha was initially anti-communist\"
13. \"Escape of an Albanian Minister of Defense in Italy\"
14. \"Leave quietly, my partisan!\"
15. \"The brave mission of a journalist\"
16. \"Removed descendants of Ismail Qemali\"
17. \"The trap started in Buenos Aires\"
18. \"Arbëreshët, the monument of tears\"
19. \"Swimming and diplomacy on the Otranto Canal\"
20. \"I knew a ballist\"
21. \"A Thousand Days of the Seventh Republic\"
22. \"Beautiful Russian Natalia\"
23. \"Killing a stork\"

Ylli Polovina est née à Berat le 15 août 1948.
Son travail littéraire et de recherche publié commence en 1969 avec des poèmes publiés dans le journal \"Drita\" et le magazine \"November\".
En mai 1971, la maison d\'édition \"Naim Frashëri\" publie le volume poétique \"A travers les gares\".
Depuis ce moment jusqu\'à aujourd\'hui, il est l\'auteur de 60 livres, dont 37 en format papier et 23 autres en format électronique.
Cinq d\'entre eux ont été publiés en italien et un en grec.
Le thème de ses livres comprend de nouvelles perspectives et interprétations des événements les plus importants de l\'histoire des six derniers siècles de la nation albanaise.
Ylli Polovina a également des activités journalistiques, il a publié en plus de trois décennies dans la presse centrale de Tirana ainsi que pendant dix années consécutives dans le journal \"Illyria\" de New York, près de deux mille cinq cents articles sociaux, politiques et historiques .
Sa ville natale, Berat, Patrimoine mondial de l\'UNESCO, est un sujet très populaire pour lui.

Livres publiés sur papier :

1. \"Par les gares\"
2. \"La chute d\'un mythe\"
4. \"Natalja\"
5. \"Être ou ne pas être PS\"
6. \"Les derniers jours d\'un parlement\"
7. \"Nano et Berisha\" en grec.
8. \"Nano et Berisha\" albanais.
9. \"Mig 19-97\"
10. \"Quand Azem Hajdari a été tué\"
11. \"Journal de Rome\"
12. \"Una santa albanese con nome Madre Teresa\", italien, co-écrit avec Visar Zhiti.
13. \"Homo balcanicus\", italien
14. \"RAI & ALBANIE\", italien
15. \"Le troisième\"
16. \"Bateliers au bal secret\"
17. \"L\'Amérique, Mehmet Shehu et Ramiz Alia\".
18. \"Comment les descendants de Skanderbeg ont été cachés\"
19. \"La moitié oubliée de Skanderbeg\"
20. \"Gjon Muzaka de Berat devant Skëndderbeu\"
21. \"Adieu Kalachnikov\"
22. \"Intrigo sul \'Adriatico\", italien
23. \"Zog pse ike\"
24. \"Un colonel entre Tirana et Pristina\"
25. \"Partager avec le passé\"
26. \"Albanais, diamants non taillés\"
27. \"Les gens différemment\"
28. \"Abattu au Parlement\"
29. \"L\'histoire de l\'Albanie passe par Butka\"
30. \"Le communisme tel que je l\'ai vu\"
31. \"Le communisme albanais avec la télévision italienne\"
32. \"La ville près du paradis\"
33. \"Au début c\'était blanc\"
34. \"Berat, oh coeur\"
35. \"Il dialogo sul filo\", italien
36. \"Sarajevo, ma soeur\"
37. \"Serbie, notre ennemi et ami”
38. \"Qemal Stafa, vie et meurtre\"
39. \"Albanie, miracoli e tumulti\", italien.

Livres au format électronique :

01. \"Mehmet Shehu 22 jours à New York\"
02. \"Aéroport militaire 1997\"
03. \"Ambassade d\'Albanie à Via Asmara, 5\"
04. \"Hana e Këlcyrë brille à Vienne\"
05. Mehmet Shehu et Tito se rencontrent dans \"Queen Elisabeth\"?
06. \"Comment Enver Hoxha n\'a-t-il pas pu être tué\"
07. \"Bérat, 1944\"
08. \"L\'amour au temps du socialisme\"
09. \"La démocratie capturée\"
10. \"Évasion du Comité central du Front National Balli\"
11. \"Pour la libération du Kosovo\"
12. \"Enver Hoxha était initialement anti-communiste\"
13. \"Évasion d\'un ministre albanais de la Défense en Italie\"
14. \"échapper à cette vie tranquillement, mon partisan!\"
15. \"La mission courageuse d\'un journaliste\"
16. \"Descendants retirés d\'Ismail Qemali\"
17. \"Le piège a commencé à Buenos Aires\"
18. \"Arbëreshi, le monument des larmes\"
19. \"Nage et diplomatie sur le canal d\'Otrante\"
20. \"Je connaissais un baliste\"
21. \"Mille jours de la Septième République\"
22. \"Belle Natalia russe\"
23. \"Tuer une cigogne\"

Ylli Polovina è nato a Berat il 15 agosto 1948.
La sua attività editoriale letteraria e di ricerca storica inizia nel 1969 con poesie pubblicate sul quotidiano \"Drita\" e sulla rivista \"Novembre\".
Nel maggio 1971 la casa editrice \"Naim Frashëri\" pubblica il volume poetico \"Attraverso le stazioni\".
Da questo momento ad oggi è autore di 60 libri, di cui 37 in formato cartaceo e altri 23 in formato elettronico.
Cinque di esse sono state pubblicate in italiano e uno in greco.
Il tema dei suoi libri comprende nuove prospettive e interpretazioni degli eventi più importanti della storia degli ultimi sei secoli della nazione albanese.
Ylli Polovina svolge anche attività giornalistica, ha pubblicato in oltre tre decenni sulla stampa centrale di Tirana oltre che per dieci anni consecutivi sul quotidiano \"Illyria\" di New York, quasi duemilacinquecento articoli sociali, politici e storici .
La sua città natale, Berat, patromonio mondiale di UNESCO, è un argomento molto popolare per lui.

Libri pubblicati su carta:

1. \"Attraverso le stazioni\"
2. \"La caduta di un mito\"
4. \"Natalia\"
5. \"Essere o non essere PS\"
6. \"Gli ultimi giorni di un parlamento\"
7. \"Nano e Berisha\" in greco.
8. In albanese \"Nano e Berisha\".
9. \"Mig 19-97\"
10. \"Quando Azem Hajdari fu ucciso\"
11. \"Diario di Roma\"
12. \"Una santa albanese con nome Madre Teresa\", italiano, coautore con Visar Zhiti.
13. \"Homo balcanicus\", italiano
14. \"RAI & ALBANIA\", italiano
15. \"Il terzo\"
16. \"Scafisti in top secret\"
17. \"America, Mehmet Shehu e Ramiz Alia\".
18. \"Come furono tenuti nascosti i discendenti di Skanderbeg\"
19. \"La metà dimenticata di Skanderbeg\"
20. \"Gjon Muzaka di Berat davanti a Skanderbeg\"
21. \"Addio Kalashnikov\"
22. \"Intrigo sull\'Adriatico\", italiano
23. \"Zog perché hai lasciato\"
24. \"Un colonnello tra Tirana e Pristina\"
25. \"Divisione con il passato\"
26. \"Albanesi, diamanti grezzi\"
27. \"Il popolo diverso\"
28. \"Fucilato in Parlamento\"
29. \"La storia dell\'Albania passa anche per Butka\"
30. \"Il comunismo come l\'ho visto\"
31. \"Il comunismo albanese con la televisione italiana\"
32. \"La città vicino al cielo\"
33. \"All\'inizio era Bardha”
34. \"Berat, oh cuore\"
35. \"Il dialogo sul filo\", italiano
36. \"Sarajevo, mia sorella\"
37. \"La Serbia, il nemico amico\"
38. \"Qemal Stafa, vita e omicidio\"
39. \"Albania, miracoli e tumulti\", italiano.

Libri in formato elettronico:

01. \"Mehmet Shehu 22 giorni a New York\"
02. \"Aeroporto militare 1997\"
03. \"Ambasciata Albanese in Via Asmara, 5\"
04. \"Hana da Këlcyrë brilla a Vienna\"
05. Mehmet Shehu e Tito si incontrano nella \"Regina Elisabetta\"?
06. \"Come non è stato possibile uccidere Enver Hoxha\"
07. “Berat, 1944”
08. \"L\'amore ai tempi del socialismo\"
09. \"Democrazia catturata\"
10. \"Fuga del Comitato Centrale del Fronte Nazionale Balli\"
11. \"Per la liberazione del Kosovo\"
12. \"Enver Hoxha era inizialmente anticomunista\"
13. \"Fuga in Italia di un ministro della Difesa albanese\"
14. \" andate via tranquillamente, mio partigiano!\"
15. \"La coraggiosa missione di un giornalista\"
16. \"Discendenti rimossi di Ismail Qemali\"
17. \"La trappola è iniziata a Buenos Aires\"
18. \"Arbëreshët, il monumento delle lacrime\"
19. \"Nuoto e diplomazia sul Canale d\'Otranto\"
20. \"Conoscevo un balista\"
21. \"I mille giorni della Settima Repubblica\"
22. \"Bella russa Natalia\"
23. \"Uccidere una cicogna\"


Version i printueshem
Faqja paraardhese

LIBRAT

Libra të tjerë .....

LIBRI I FUNDIT
Image Title Here
LIBRA TË TJERË
Kontakt: ylli@yllipolovina.com © 2007-2017 yllipolovina.com Webmaster: taulant@topciu.com